Home » Entries posted by agro (Page 3)
Artykuły autora

Kontakt mailowy z autorem: honeymail.pl@gmail.com

Jeleniowski Park Krajobrazowy. Góry Świtokrzyskie, należą do najstarszych polskich gór, spotkamy tu pierwotny las jodłowo-bukowy.

Jeleniowski Park Krajobrazowy. Góry Świtokrzyskie, należą do najstarszych polskich gór, spotkamy tu pierwotny las jodłowo-bukowy.

Obejmuje Pasmo Jeleniowskie wraz z jego najwyższym wzniesieniem – Szczytniakiem (554 m n.p.m.). Jest to jeden z ośmiu parków krajobrazowych województwa świętokrzyskiego. Położony jest na terenie gmin: Baćkowice, Łagów, Nowa Słupia, Sadowie oraz Waśniów. Jeleniowski Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Wyżyny Kieleckiej, we wschodniej części Gór Świętokrzyskich. Obejmuje Pasmo Jeleniowskie z najwyższymi wzniesieniami: Górą […]

Stopnica – Ponidzie, Szlak kapliczek i świątków.

Stopnica – Ponidzie, Szlak kapliczek i świątków.

Przekraczamy ruchliwą drogę nr 73 i zmierzamy do Wolicy. Tu nad źródłami Stopniczanki góruje kolejna figura Matki Boskiej, która zgodnie z legendą krążącą po okolicznych przysiółkach miała obrócić się podczas pamiętnego pożaru miasta. Figura została ufundowana w drugiej połowie XIX w. jako wotum za szczęśliwy powrót z służby wojskowej. Jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku […]

Rezerwat przyrody Krzyżanowice – stepowy rezerwat przyrody położony na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego w gminie Pińczów, w województwie świętokrzyskim.

Rezerwat przyrody Krzyżanowice – stepowy rezerwat przyrody położony na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego w gminie Pińczów, w województwie świętokrzyskim.

Rezerwat roślinności stepowej utworzony w 1954 r. na powierzchni 18 ha. Wzgórze zbudowane z margli kredowych porasta step ostnicowy i łąkowy.Rezerwat obejmuje zachodni skrawek ciągnącego się w kierunku południowo – wschodnim od wsi Krzyżanowice wzgórza gipsowego. Na obszarze tym występują liczne i bardzo typowe lejki zapadliskowe (werteby i uwały) stanowiące dużą osobliwość geomorfologiczną. Roślinność rezerwatu […]

Góra Rzepka – rezerwat koło chęcin, świętokrzyskie.

Góra Rzepka – rezerwat koło chęcin, świętokrzyskie.

Rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 9,09ha utworzony w 1991r. Obejmuje nieczynny kamieniołom utworów żywetu – głównie dolomitów, a częściowo – wapieni. Uwidoczniony jest w nim fragment trzonu paleozoicznego, który na południe kontaktuje się z osłoną mezozoiczną reprezentowaną przez pstrego piaskowca i górną jurę. Kamieniołom znajduje się w odległości około 1 km na zachód od góry […]

Rezerwat skalno-stepowy Skorocice wchodzi w skład Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego.

Rezerwat skalno-stepowy Skorocice wchodzi w skład Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego.

Rezerwat ścisły, pow. 7,70 ha, utworzony w 1960 roku. Miejscowość Skorocice, gmina Wiślica. Rezerwat zajmuje wąwóz skalny zbudowany ze skał gipsowych. Obejmuje unikatową w skali kraju dolinę krasową wciętą na głębokość kilkunastu metrów w skały gipsowe. Powstała ona w wyniku zawalenia się fragmentów jaskiń krasowych i działalności erozyjnej potoku, który wypływa ze źródeł krasowych w […]

Stopnica: klasztor sercanów, kielecczyzna.

Stopnica: klasztor sercanów, kielecczyzna.

Początki klasztoru stopnickiego sięgają I połowy XVII wieku, kiedy to urząd wojewody sandomierskiego, a zarazem starosty stopnickiego sprawował Krzysztof Ossoliński herbu Topór. Wywodził się on z rodu o głębokich tradycjach katolickich (co podkreślił m.in. na zbudowanym przez siebie zamku Krzyżtopór). Dla odparcia wpływów reformacyjnych, dość silnych w owych czasach, ufundował on klasztor w Stopnicy, który […]

Zakład Wielkopiecowy w Bobrzy, jedn z najprężniej działających ośrodków metalurgicznych w Europie.

Zakład Wielkopiecowy w Bobrzy, jedn z najprężniej działających ośrodków metalurgicznych w Europie.

Wieś Bobrza znajduje się w gminie Miedziana Góra, niewiele ponad 10 km na północny-zachód od granic Kielc przy drodze krajowej nr 74 Kielce – Piotrków Trybunalski. Nazwę zawdzięcza rzece, nad którą jest położona, a ta z kolei swoją nazwę wzięła od żyjących w niej bobrów. Pierwsze pisemne wzmianki o Bobrzy pochodzą z 3 lutego 1390 […]

Ruiny zamku w Bodzentynie. Słynące w Europie Środkowej z targów końskich miasteczko Bodzentyn należy do najczęściej odwiedzanych miejscowości turystycznych w sercu Gór Świętokrzyskich.

Ruiny zamku w Bodzentynie. Słynące w Europie Środkowej z targów końskich miasteczko Bodzentyn należy do najczęściej odwiedzanych miejscowości turystycznych w sercu Gór Świętokrzyskich.

Na pół­noc od pa­sma ły­so­gór­skie­go Gór Świę­to­krzy­skich, bez ma­ła 6 km w pro­stej li­nii od ich naj­wyż­sze­go szczy­tu – Ły­si­cy, bi­skup kra­kow­ski Jan Bo­dzan­ta herbu Poraj za­ło­żył mia­sto i wzniósł nie­wiel­ki, za­pew­ne drew­nia­ny jesz­cze dwór my­śliw­ski. Wy­da­rze­nie to mia­ło miej­sce o­ko­ło 1355 roku i zwią­za­ne by­ło z prze­nie­sie­niem sie­dzi­by bi­sku­pów die­ce­zjal­nych z po­bli­skie­go Tarcz­ka do […]

Wiatrak kamienny w Szwarszowicach leżący w bliskim sąsiedztwie szosy stanowi atrakcję turystyczną oraz piękny element ginącego krajobrazu dawnej wsi świętokrzyskiej.

Wiatrak kamienny w Szwarszowicach leżący w bliskim sąsiedztwie szosy stanowi atrakcję turystyczną oraz piękny element ginącego krajobrazu dawnej wsi świętokrzyskiej.

Wiatrak położony jest na wzgórzu w południowo-wschodniej części wsi, która przed wiekami nazywała się Szwarzyszowicami i Swarszowicami (od Swarzysza, człowieka swarliwego). Wybudowany w latach 1880-1885 przez gospodarza Józefa Kaczmarskiego w miejscu drewnianego „koźlaka”. Zbudowany na planie koła o średnicy 7,5m Wiatrak pracował nieprzerwanie w latach 1900-1955.Obecnie „holender” ze Szwarszowic stanowi punkt etnograficzny należący do Muzeum […]

Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie jest najstarszą i jedyną tak kompleksowo zachowaną małomiasteczkową zagrodą znaną z terenów Kielecczyzny.

Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie jest najstarszą i jedyną tak kompleksowo zachowaną małomiasteczkową zagrodą znaną z terenów Kielecczyzny.

Zagroda założona została w 1809 r. przez Jana Czernikiewicza – zamożnego gospodarza i należała do najokazalszych w mieście, był właścicielem 34 mórg gruntu. Potem zagrodę rozbudowywali: jego syn Wincenty, wnuk Jan oraz prawnuk Władysław. Ściany wszystkich budynków wzniesiono z drewna jodłowego, dachy mają pokrycie gontowe. Jej najstarsze elementy (części domu mieszkalnego oraz budynki gospodarcze, wozownia […]