Ruiny zamku w Bodzentynie. Słynące w Europie Środkowej z targów końskich miasteczko Bodzentyn należy do najczęściej odwiedzanych miejscowości turystycznych w sercu Gór Świętokrzyskich.

Zamek w BodzentynieNa pół­noc od pa­sma ły­so­gór­skie­go Gór Świę­to­krzy­skich, bez ma­ła 6 km w pro­stej li­nii od ich naj­wyż­sze­go szczy­tu – Ły­si­cy, bi­skup kra­kow­ski Jan Bo­dzan­ta herbu Poraj za­ło­żył mia­sto i wzniósł nie­wiel­ki, za­pew­ne drew­nia­ny jesz­cze dwór my­śliw­ski. Wy­da­rze­nie to mia­ło miej­sce o­ko­ło 1355 roku i zwią­za­ne by­ło z prze­nie­sie­niem sie­dzi­by bi­sku­pów die­ce­zjal­nych z po­bli­skie­go Tarcz­ka do Bo­dzen­ty­na, któ­ry peł­nił od­tąd, obok Kielc i Ił­ży, funk­cję ad­mi­ni­stra­cyj­ną wo­bec roz­le­głych dóbr ko­ściel­nych na ob­sza­rze Kie­lec­czy­zny. Dwór Bo­dzan­ty funk­cjo­no­wał krót­ko, bo­wiem już w dru­giej po­ło­wie XIV stu­le­cia z ini­cja­ty­wy bi­sku­pa Flo­ria­na z Mo­kr­ska her­bu Je­li­ta w miej­scu drew­nia­ne­go za­ło­że­nia zbu­do­wa­ny zo­stał za­mek go­tyc­ki po­łą­czo­ny mu­ra­mi z wa­row­nym ob­wo­dem ota­cza­ją­cym śre­dnio­wiecz­ne mia­sto. 19 czerwca 1410 roku na zamku przebywał Władysław Jagiełło, który powracał z jednej ze swych pielgrzymek na Święty Krzyż. Król przyjął tu posłów pomorskich. Pożar w 1413r. strawił drewnianą zabudowę Bodzentyna. Prawdopodobnie w związku z uszkodzeniami spowodowanymi przez ten pożar biskup Zbigniew Oleśnicki przebudował zamek, któremu nadano wówczas bardziej regularny plan oraz wzniesiono od strony północnej skrzydło mieszkalne.
W końcu XV wieku kardynał Fryderyk Jagiellończyk dobudował wschodnie skrzydło. Prace budowlane kontynuowali w ciągu XVI wieku kolejni biskupi: Jan Konarski, Piotr Tomicki oraz Franciszek Krasiński, którzy stopniowo nadawali całości cechy stylu renesansowego. Przekształcenia gotyckiej pierwotnie budowli w prawdziwie renesansową rezydencją dokonał w 1581 roku biskup Piotr Myszkowski. Ujednolicono wówczas stylowo starsze części zamku. Pracami budowlanymi kierował włoski architekt Jan Balcer, którego wkład docenił Piotr Myszkowski nadając jemu i jego żonie przywilej założenia ogrodu na przedmieściu Bodzentyna.
Ostatnia duża przebudowa miała miejsce w XVII wieku. Powstało wtedy skrzydło południowe. Po blisko 80
Zamek w Bodzentynie latach w 1691 roku prace ukończył biskup Jan Małachowski, który swój herb Nałęcz widoczny do dziś umieścił w nadprożach okien. Zamkowi nadano wówczas formę barokową, o planie w kształcie zbliżonym do podkowy.
Murowany zamek składał się z trzech skrzydeł z czworobocznym dziedzińcem w środku, posiadał wysoką wieżę z więzieniem w piwnicach. W czasach swojej świetności na terenie zamku znajdował się ogród włoski rozciągający się do placu Kościoła, zwierzyniec, a także piekarnia, rzeźnia i stodoły. Aż do drugiej połowy XVIII wieku pełnił siedzibę biskupów krakowskich. W 1797 roku, w rękach Austriaków, przemieniono go na spichlerz i szpital wojskowy. Po 1815 roku zaczął popadać w ruinę. Krążą legendy o bogactwach krakowskich biskupów, zgromadzonych w Bodzentynie. Prace archeologiczne i zachowane dokumenty potwierdzają, że komnaty zamkowe były wyposażone z niespotykanym przepychem. Zachowały się wysokie ściany z otworami okiennym, (niektóre z obramowaniami) oraz XVII-wieczny renesansowy portal wykonany z czerwonego piaskowca. Przed portalem leżą szczątki kamiennego mostu.

Zwiedzanie ruin bodzentyńskiego zamku jest bezpłatne. Ruiny są mało widoczne, prawie w całości zasłania je pobliski kościół. Prowadzi tam wyboista dróżka; z rynku górnego dochodzi się ul. Słoneczną, skręcając w prawo za biblioteką (jest odpowiednia strzałka).

Lokalizacja:
Ul. Słoneczna, Bodzentyn, powiat skarżyski, woj. świętokrzyskie GPS: 50.941836°N, 20.951995°E

Obrazek: Bodzentyn zamek 20080701 3753” autorstwa Jakub HałunPraca własna. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora