Projekcja filmu dokumentalnego „Jezus i Budda”, otwarcie wystawy „Wystawy na Purim”, 6 luty (piątek), godz. 18:00, In­sty­tut Kul­tu­ry Spo­tka­nia i Dia­lo­gu Sto­wa­rzy­sze­nia im. Jana Kar­skie­go.

Kiedy:
6 Luty 2015@18:00 – 19:00
2015-02-06T18:00:00+01:00
2015-02-06T19:00:00+01:00
Gdzie:
In­sty­tut Kul­tu­ry Spo­tka­nia i Dia­lo­gu Sto­wa­rzy­sze­nia im. Jana Kar­skie­go
ul. Planty 7
25-508 Kielce

Projekcja filmu i otwarcie wystawy w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu

In­sty­tut Kul­tu­ry Spo­tka­nia i Dia­lo­gu Sto­wa­rzy­sze­nia im. Jana Kar­skie­go za­pra­sza do udzia­łu w dwóch wy­jąt­ko­wych wy­da­rze­niach: pro­jek­cji filmu do­ku­men­tal­ne­go „Jezus i Budda” oraz otwar­ciu „Wy­sta­wy na Purim” ze zbio­rów Ży­dow­skie­go In­sty­tu­tu Hi­sto­rycz­ne­go.

Eks­po­zy­cja pre­zen­tu­je dzie­sięć uni­ka­to­wych zwo­jów za­wie­ra­ją­cych Księ­gę Es­te­ry. Ko­lek­cja obej­mu­je zwoje po­cho­dzą­ce z Pol­ski, Au­strii, Czech, Nie­miec i Włoch. Więk­szość z nich jest bo­ga­to ilu­stro­wa­na. Świę­to Purim ob­cho­dzo­ne 14. dnia mie­sią­ca adar upa­mięt­nia oca­le­nie Żydów przed wy­nisz­cze­niem w kró­le­stwie per­skim, opi­sa­ne w Księ­dze Es­te­ry.

Naj­waż­niej­szym przed­mio­tem zwią­za­nym z ob­cho­da­mi Purim są per­ga­mi­no­we, ręcz­nie za­pi­sy­wa­ne zwoje Es­te­ry, Me­gil­lat Ester, z któ­rych pod­czas świę­ta dwu­krot­nie od­czy­tu­je się opo­wia­da­nie o wy­ba­wie­niu Żydów przez Es­te­rę. Purim jest naj­we­sel­szym ży­dow­skim świę­tem, czę­sto zwa­nym kar­na­wa­łem. Jego ob­cho­dom to­wa­rzy­szą ko­lo­ro­we po­cho­dy, prze­bie­ran­ki, przed­sta­wie­nia te­atru pu­ri­mo­we­go. Tra­dy­cyj­nie spo­ży­wa się ma­ko­we cia­stecz­ke zwane „usza­mi Ha­ma­na”, od imie­nia głów­ne­go wroga Żydów z opo­wie­ści pu­ri­mo­wej.

Otwar­cie wy­sta­wy od­bę­dzie się 9 lu­te­go o godz. 16.00 w In­sty­tu­cie Kul­tu­ry Spo­tka­nia i Dia­lo­gu, ul. Plan­ty 7. Wy­sta­wa do­stęp­na bę­dzie do 8 marca od po­nie­dział­ku do piąt­ku w godz. 12.00 – 17.00. To­wa­rzy­szą jej warsz­ta­ty:

• dla dzie­ci – „Opo­wieść pu­ri­mo­wa”, od­by­wa­ją­ce się w trak­cie ferii w środy (18.02 i 25.02) i piąt­ki (20.02 i 27.02) o godz. 12.00;

• dla mło­dzie­ży i do­ro­słych – „Wokół księ­gi Es­te­ry” od­by­wa­ją­ce się w czwart­ki (19.02, 26.02 i 5.03) o godz. 16.00.

Wstęp na wy­sta­wę wolny. Warsz­ta­ty bez­płat­ne, obo­wią­zu­ją wcze­śniej­sze za­pi­sy w In­sty­tu­cie Kul­tu­ry Spo­tka­nia i Dia­lo­gu, ul. Plan­ty 7 (biuro@​jankarski.​org.​pl, 41-201-02-38).

Bo­ha­te­ra­mi filmu „Jezus i Budda” są współ­cze­śni mi­sty­cy, któ­rzy iden­ty­fi­ku­ją się z tra­dy­cją za­rów­no chrze­ści­jań­ską, jak i bud­dyj­ską. Ro­bert Ken­ne­dy, Chung Hyun Kyung i Paul F. Knit­ter po­ka­zu­ją, w jaki spo­sób czer­pa­nie ze źró­deł róż­nych re­li­gii może wzbo­ga­cić naszą wiarę.

Pro­jek­cja od­bę­dzie się 6 lu­te­go (pia­tek) o godz. 18.00 w In­sty­tu­cie Kul­tu­ry Spo­tka­nia i Dia­lo­gu, ul. Plan­ty 7.

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora